A tanév(ek) kurzusai és programjai

Programnaptár és kurzusok 2023/24

II. félév


I. félév


KURZUSAINK

A Szakkollégiumunk jelentős pillére a szemeszterenként meghirdetett kurzusaink.
Kurzusaink meghirdetésével lehetőséget kívánunk biztosítani a hallgatók számára, hogy megismerhessék azt a kulturális és vallási alapot, amely mindmáig meghatározza Európa intellektuális és spirituális arculatát. Nyugat-Magyarország és ezen belül Szombathely identitását erősíti a régió keresztény múltja és jelene, ez is indokolja, hogy ezt a gazdag szellemi örökséget felkínáljuk és elérhetővé tegyük az egyetemisták számára egy szolidáris társadalom építésére, az igazságosság szolgálatára, az értelmi képzés, a szaktudás erősítése, a morális és közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység és a lelkiség elmélyítése révén.

Felkért oktatóink az adott téma elismert hazai és nemzetközi szaktekintélyei. Több kurzust is kínálunk egyszerre, így biztosítva az érdeklődésnek megfelelő kurzus választását. A kurzusainkat az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel kötött megállapodás szerint, a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ befogadja és a hatályos tanulmányi rendje szerint, kredit értékben beszámítja a hallgatóknak a tanulmányi előmenetelükbe.
A szakkollégium kurzusai nyitottak. Így azokat nemcsak a szakkollégistáink vehetik fel, hanem más egyetemisták is. A tanév végén a sikeresen elvégzett kurzusainkról tanúsítványt is kiállítunk.

Meghirdetett kurzusaink:
Dr. Németh Norbert PHD
Dr. habil Martos Levente Balázs PHD
Keresztény antropológia és társadalomtudomány

A kurzus feladata bemutatni, hogy a kereszténység a harmadik évezredben is az emberi személy egyediségének és megismételhetetlenségének hirdetőjeként és őrzőjeként arra törekszik, hogy az evangélium szociális üzenete ne maradjon csupán elmélet, hanem a cselekvés alapjává és motivációjává legyen. Ennek fényében mutatjuk be, hogy a kereszténység milyen válaszokat adott a különböző történelmi helyzetekben a szociális problémák megoldására.

Dr. Németh Norbert PHD
Hit és Tudás

A hallgatók nyerjenek rövid betekintést a hit és a természettudomány viszonyába történelmi vizsgálódás során. A kurzus célja, hogy megbékítse a hit és a tudás, a teológia és a természettudomány közti kapcsolatot. A kurzus eligazodást biztosít a hallgatóknak korunk multikulturális világában, hogy észrevegyék azt az igazságot, mi szerint a hit és a tudás (tudomány) közötti konfliktus valójában nem is lehetséges, mert a hit igazságai és a tudományos megismerés egészen más típusú kérdésekre válaszolnak, és más módszereket alkalmaznak és eltérő a céljuk is.

Szabó Leventéné
Attitűdváltás, inkluzív (befogadó) szemlélet kialakulásának segítése

Az inkluzív (befogadó) szemlélet kialakulásának segítése: tudatébresztés: a naiv másság-kép megváltoztatása, attitűdformálás: diszkriminációtól a befogadásig.

Bodorkós László
Digitális írástudás

A hallgató a félév során ismerje meg az információgyűjtés és közzététel infokommunikációs eszközökkel támogatott eljárásait, eszközrendszerét. Értse, és alkalmazói szinten ismerje a kapcsolattartás lehetséges formáit, kockázati elemeit. Legyen képes számítógép vagy egyéb mobil eszközök segítségével, a megismert társadalmi normák betartásával, hatékony net kommunikációra.

Maurer Péter
Pedagógusetika

Különösen a tanár szakon tanuló hallgatóknak ajánlott képzés során ismerje meg a pedagógusokkal szemben elvárt normákat, viselkedéseket, szerepeket, illetve ezek történeti változásait, a pedagógus szakmai etikai kódex jelentőségét. Esetleírások segítségével a hallgatók pedagógus oldaláról fogalmaznak meg javaslatokat a problémák helyes megoldására.

Dr. Veres András megyéspüspök
Bioetika az erkölcsteológiában

A hallgatók nyerjenek rövid betekintést az erkölcsteológia alapfogalmaiba, majd pedig néhány bioetikai kérdés tárgyalása kapcsán nyerjenek készséget az élet más erkölcsi vonatkozású kérdéseinek önálló megítéléséhez. Legyenek tájékozottak a katolikus erkölcsteológia tanításának alapértékeiről, hogy képesek legyenek egyénileg is ütköztetni azokat más erkölcsi véleményekkel. Ez eligazodást biztosít számukra korunk multikulturális világában.

Prof. dr. Balázs Géza
Internetnyelvészet

A netnyelvészet (internetnyelvészet) új kutatási terület. Azt vizsgálja, hogy milyen hatással van a digitalizáció, az internet a kultúrára, az emberi magatartásformákra és a nyelvre. A tantárgy megismertet a technológiák kulturális hatásaival; segít eligazodni az új (technokulturális) világ útvesztőiben; újabb kutatásokra hívja fel a figyelmet; általában elgondolkodtat a modern világban való élés lehetőségeiről.

Merkli Ferenc
Keresztény bölcselet

A tantárgy betekintést enged a kortárs filozófia rendszerébe, amely új kihívásokra készteti a keresztény embert. A gondolkodás pluralizmusában és dzsungelében miként tud válaszokat keresni a keresztény fiatal? A relativizmus bűvkörében élő nyugati társadalmak miként reagálnak a keresztény értékrendre és filozófiai gondolkodásra? Az élet legfőbb kérdései vajon izgatják-e a mai kor emberét? Milyen iránytűkre lelhet a mai fiatal a keresztény filozófiában? Tud-e válaszolni a mai kor kihívásaira? Az új pogány immanens filozófiákra tud-e válaszolni a kereszténység? Hogyan lehet élni egy globális faluban? Ezekre a kérdésekre keres választ a tantárgy, melynek során végiggondoljuk a filozófiatörténet fontos állomásait és problémakereséseit, s megpróbálunk rendszert kiépíteni egy keresztény bölcselet számára.

Dr. Gráfik Imre CSc
Nyugat-Magyarország néprajza

A hallgató ismerje meg a néprajztudomány általános és speciális, országos és regionális jellegű ismereteire alapozva, tágabb vonatkozásban a nyugat-magyarországi régió, közvetlenül Vas megye néprajzi örökségét. A néprajzi és népművészeti, valamint kulturális antropológiai ismereteket úgy elsajátítani, hogy azokat a társadalmi, közéleti igények kielégítésében az úgynevezett kultúragazdaság lehetőségeit fölmérve hasznosítani lehessen.

Prof. dr. Pusztay János
A magyar nyelv eredetéről – másképp

A hallgató a félév során ismerje meg a magyar nyelv eredetével kapcsolatos tudománytalan nézeteket és azok okait, a finnugor nyelvrokonságról kialakított hagyományos álláspontot és főként az interdiszciplináris megközelítésen alapuló új, bár jelenleg még vitatott felfogást.

Kispálné Horváth Mária
Tanulásmódszertan

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az egyéni tanulási hatékonyságot meghatározó motívumokkal, stratégiákkal, módszerekkel, a felnőttkori tanulás jellemzőivel, külső és belső feltételeivel, valamint – az általuk kitöltött tesztek, feladatok elemzése következtében – saját tanulási erősségeikkel és gyengeségeikkel.

Nagy Zsolt
Karriertréning

A 21. század elején a globalizáció, az információs és tudástársadalom kibontakozása olyan átfogó és mélyreható változásokat eredményeztek, amelyeknek szükségszerű következménye a humán erőforrás felértékelődése. Az emberi erőforrással történő gazdálkodás kérdése az egyén és a szervezet versenyképességének legfontosabb kritériuma lett. A tantárgy célja szemléletformálás, a hallgató ismerje fel a munkaerőpiac kínálati és keresleti sajátosságait, és sikeres legyen az álláskeresésben. Célként a spekulatív álláskeresési módszer megtanítását, illetve alkalmazásához szükséges készségek fejlesztését tűzzük ki.

Prof. dr. Széll Kálmán és Prof. dr. Cholnoky Péter
Orvosi kérdések keresztény szemmel

A hallgatók nyerjenek betekintést a családtervezés etikai kérdéseibe. Az élet eredetének tiszteletének  morális és etikai kérdései.
Jézus Krisztus, mint valóságos isten és valóságos ember, a keresztény világ és a világtörténelem meghatározó alakja. Kereszthalála évezredek óta témája a legkülönfélébb művészeti ágaknak. Orvosi megközelítése kuriózumnak számíthat.
A hallgatók nyerjenek betekintést a bioetika alapjaiba. A modern orvostudomány keltette kérdések, kérdés felvetések és etikai alapú válaszok, és megközelítések megismertetése a hallgatókkal.

Dr. habil. Martos Levente Balázs
Dr. habil. Székely János megyéspüspök
Bibliai alapismeretek

A hallgatók nyerjenek betekintést a biblikus tudomány alapfogalmaiba, néhány biblikus szöveg közös elemzése pedig segítse őket a bibliai szövegek korszerű értelmezésében. A bibliatudomány jelentős interdiszciplináris potenciált mutat fel főként történeti, irodalmi és teológiai megközelítésben. A szövegek hermeneutikai megközelítése egymást ki nem záró, inkább gazdagító alternatívaként mutatja fel a biblikus szövegeknek mint irodalmi alkotásoknak objektív leírására, illetve szubjektív értékelésére tett különböző kísérleteket. A bibliai szöveget végső soron Isten szavának, ugyanakkor egy (sőt több) hívő közösség tanúságtételének látjuk, amely a személy és az egész valóság újraértékelésére hív.

Kürnyek Róbert
A keresztény liturgia alapjai

A hallgatók megismerjék a katolikus liturgia főbb tulajdonságait és elsajátítsanak egy olyan „liturgikus gondolkodásmódot”, amely segítségével könnyebben tudják értelmezni a liturgiában előforduló jeleket, szimbólumokat és szavakat. Betekintést enged a liturgia teológiájába, valamint mind a szentmise, mind pedig a szentségek esetében magának a liturgikus ünneplésnek bemutatásán keresztül segít értelmezni az egyes szertartásokat.
A kurzus lehetőséget kínál olyan aktuális liturgikus kérdések megvitatására, mint a régi és az új rítusú liturgikus ünneplés.

Dr. Murai András
Történelem dokumentumfilmeken

A félév során a magyar történelmi dokumentumfilmek történetét tekintjük át, melyeken keresztül feltárulnak a 20. századi magyar történelem fontosabb korszakai, fordulatai és kataklizmái. A történeti áttekintés mellett a módszerek vizsgálata is fontos szerepet kap: hogyan lehet (re)konstruálni filmen a múlt eseményeit. Kitérünk a játékfilmek és a dokumentumfilmek különbségeire is.

ELTE SEK Könyvtár és Levéltár: Barki Katalin igazgató, Simonné Hittaller Rita, Janzsóné Sipos Melinda könyvtárosok

Egyházmegyei Könyvtár: Káhl Eszter és Horváthné Vizvári Csilla, könyvtárosok
Könyvtárhasználat és kutatásmódszertan

Cél, hogy a hallgatók megismerjék a tanulmányaikhoz és a majdani tudományos kutatásban való részvételükhöz szükséges olyan információkat, amelyeket a könyvtárak és más tájékoztatási intézmények nyújtanak. Szerezzék meg az ezek hatékony használatához szükséges legalapvetőbb jártasságokat és készségeket.
Ismerkedés az egyházi könyvtárral, mint fogalommal. Ismerkedés a könyvtárban található egyedi és hagyományos információforrásokkal (elmélet és gyakorlat). Ismerkedés a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó legérdekesebb, legritkább művekkel. A kurzus második harmadában a kutatás, a visszakeresési technikák elsajátítása folytatódik. Egyéni kutatómunka.
A félév elején a SEK Könyvtárában, második felében az Egyházmegyei Könyvtárban megosztva szerveződnek az órák.

Pünkösty Mária
A tudatos jelenlét pszichológiája

A kurzus célja, hogy a különböző szakokon tanulmányokat folytató szakkollégisták rövid betekintést nyerjenek a pszichológia tudományának egyes területeibe, kiemelten az újabb irányként megjelent pozitív pszichológiába.
A kurzus középpontjában a tudatos jelenlét koncepciója áll, melyet a pszichológia, illetve a buddhista és keresztény hagyományok oldaláról egyaránt magyarázunk.  A hallgatóknak mindezeken keresztül lehetősége lesz a szentignáci lelkiség elemeivel mélyrehatóbban megismerkedni. A kurzus célja a vallás és tudomány átjárhatóságának, ezzel egy szélesebb gondolkodási keret bemutatása.

Dr. habil. Gerencsér Gábor
Film és Biblia

A filmművészet és a Biblia kapcsolatát vizsgáló előadássorozat alapvetően három szempontot érvényesít:

1. a bibliai témák jelenléte az egyetemes filmtörténetben a kezdetektől napjainkig,

2. a téma stílus- és műfajvonzalmai,

3. a vallási-spirituális jelentésen túlmutató ideológiák szerepe a tematika filmjeiben.

A filmtörténeti, stílus- és műfajtörténeti, valamint ideológiai szempontrendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a bibliai témákat feldolgozó reprezentatív filmek áttekintése mellett az egyes filmgyártások és korszakok jellegzetes formai megoldásait is szemügyre vegyük, illetve e megfontolások mentén a Biblia tematikus ábrázolása mellett bemutassuk a biblikus témák reprezentációinak – akár a Bibliától független – formai lehetőségeit.

Ács Csaba
Közgazdaságtan másképp

Külön figyelmet szentelünk az előadásokban arra, hogy bemutassuk az ember védelmében megfogalmazott keresztény szociális tanítást, hirdetve nemcsak az emberi javak Istentől való rendeltetését, a szolidaritásra épülő, elnyomás nélküli társadalmi rendet, hanem a vallási és lelki természetű értékek szükségességét is, mind a társadalmi, mind a személyre vonatkozó igazságosság megvalósulásában.
A kurzus feladata bemutatni:

1) Keresztény társadalmi alternatívát  a gazdaságban

2) Az ember védelmében megfogalmazott keresztény szociális tanítást, hirdetve nemcsak az emberi javak Istentől való rendeltetését, a szolidaritásra épülő, elnyomás nélküli társadalmi rendet, hanem a vallási és lelki természetű értékek szükségességét is, mind a társadalmi, mind a személyre vonatkozó igazságosság megvalósulásában.

Nagy Anna
Képtudomány

A ma embere folyamatosan képek között él, és a technikának köszönhetően számtalan képzőművészeti alkotás is – anélkül, hogy eredetiben látta volna őket – ismerős számára. Ha figyelmét ezekre a művekre fordítja, elsősorban azért teszi, mert szemlélésükben örömét leli. De vajon tényleg látjuk-e, amit nézünk? Vajon minden  “leolvasható-e” egy pillantással az alkotásról? Vajon nem járulna-e hozzá és fokozná műélvezetünket egy olyan tudás, melyre akkor tennénk szert, ha a látható “mögé” néznénk?  A kurzus célja, hogy  bevezető jelleggel megmutassa, hogyan teszik lehetővé a képzőművészeti alkotások különféle  interpretációs metódusai ennek a tudásnak a megszerzését, és hogy belássuk, segítségükkel egy “mű sok mindent el tud árulni, amit nem fitogtat”.   A  reflektált megértésre való törekvés a művészeti alkotásokban jelenlévő hatalmas emberi tapasztalatot, az önmagunkhoz,  a világhoz és a transzcendenshez való viszonyunkat teszi íly módon láthatóvá, és válhat általa még  élményszerűbbé a képekkel való találkozás.

Dr. Szabó Tamás József PHD
Vallástörténet – keresztény társadalmi tanítás

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a keresztény társadalmi tanítás alapjaival, annak történelmi kibontakozásával a kereszténység megszületésétől napjainkig. Kiemelt figyelmet kapnak a pápai enciklikák. Az előadások tematikájának tartalma: a kereszténység és a társadalom viszonya a Biblia és a középkori írók tanítása alapján. A pápai megnyilatkozások társadalmi kérdésekben: Mirari vos, Rerum novarum, Quadragesimo anno, Mater et magistra, Pacem in terris, Populorum progressio, Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, Centesimus annus, Laudato si. Szóba kerül a protestantizmus tanítása is társadalmi kérdésekben.

Dr. habil. Unger Zoltán PHD
Föld és Ég / Tudomány és hit kapcsolata

A tantárgy célja a tanárképzős hallgatóknak a látókörének bővítése a választott szaktól függetlenül. Az örökzöld témának: a tudomány ÉS vallás, avagy tudomány VAGY vallás kötőszó jelentőségét és hátterét elemezi a tantárgy; pl. „Lehet-e egy természettudós hívő, vallásos ember?”

A kurzus jelentősége abban áll, hogy fogódzót nyújtson a leendő tanároknak, akik (bizonyára) majd válaszolniuk kell a diákok kérdéseire, ami a valós- (látható, természetes) és transzcendens (láthatatlan, természetfeletti), illetve a  racionális és irracionális viszonyára vonatkozik. Hogyan egyeztethetők össze a tanult természeti törvények a Bibliában leírtakkal. A teljesség igénye nélkül a szakirodalomra támaszkodva elemezzük a feltett kérdésre a választ. Ugyanis, azt szeretnénk elérni, hogy a hallgatók, csak annyi időt és teret szenteljenek a tudománynak, mint amennyit az áltudományokra – azaz ezeket tudják megkülönböztetni – szánnak, és az már óriási nyereség lenne a hiszékenység leküzdésére.

Dr. habil. Tóth Gábor Antal
Humánbiológia – válogatott fejezetek

Az embertan elhelyezése a természettudományok rendszerében, a biológiai tudományok körében. Ismertetni a biológiai antropológia tudományterületeinek rendszerét. Tudatosítani annak jelentőségét, hogy az embertan összehasonlító csoporttudomány. Az embert, mint természeti lényt, a társadalmi környezet hatásaival együtt, a természeti és társadalmi hatások alanyaként vizsgálni. Megismerni és felhasználni a tudományág sajátos természettudományos módszereit. Kiemelni a humánbiológia, mint összehasonlító tudomány biokulturális szemléletét, holisztikus megközelítési módját, evolúciós- és ökológiai szemléletét. Bemutatni a humánbiológia fontosabb hazai eredményeit.

Dr. habil. Szinetár Csaba

Tengerbiológia

A tengerek és óceánok, mint a Földünk legnagyobb kiterjedésű életközösségei (ökoszisztémái) meghatározó szereppel rendelkeznek az egész bioszféra anyag és energiaforgalma szempontjából. A tengerek életközösségeinek megismerése hozzájárul ahhoz, hogy megértsük az életközösségek működésének általános törvényszerűségeit. A földi élet szempontjából mindmáig óriási jelentősége van az óceánok fotoszintetizáló szervezetei által megtermelt szervesanyagnak és oxigénnek. Ennek változásai meghatározzák a szárazföldi éltközösségek jövőjét is. Az ember bioszférát károsító tevékenységei olyan globális változásokat eredményeznek a tengerek életében, aminek következményei beláthatatlanok A tengerbiológia alapismereteknek mindenki gyakorlati hasznát veheti a saját utazásai során is.